Politica de confidenţialitate

OPTICONTACT.ro respectă cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor și se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor sau utilizatorilor către terţi (persoane fizice sau juridice), să nu le comercializeze, să nu le ofere gratuit, să nu se angajeze în schimburi de date cu terţi sau alţi utilizatori ai site-ului www.opticontact.ro. Datele personale ale clienţilor și utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului în care au fost introduse (contactul cu noi).

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Potrivit legislatiei în materie, OPTICONTACT.ro are obligatia de a administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clienţii sau utilizatorii le furnizează.

Activitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter persoanal este conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Prin acceptarea termenilor și conditiilor prevăzute în prezenta secţiune, utilizatorii www.opticontact.ro sunt informaţi cu privire la următoarele:

Categoriile de date prelucrate

Prin intermediul sitului www.opticontact.ro colectăm urmatoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresa de email, date de geolocaţie, date de trafic și adrese de IP. Datele sunt limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Scopul prelucrării

Prelucrăm datele în scopul de a contacta clienţii, pentru a efectua programările și pentru oferirea serviciilor medicale. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Temeiului prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul derulării raporturilor comerciale între operator și beneficiarii serviciilor oferite de operator. NU prelucrăm date cu caracter personal în scop de marketing și publicitate.

Drepturile persoanei vizate

Prin acceptarea termenilor și conditiilor prevazute în prezenta secţiune, utilizatorul (persoana vizată) ia la cunoștinţă despre:

– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele personale;

– dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

– dreptul la ștergerea datelor în cazul în care (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizata își retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) persoana vizată se opune prelucrării în mod intemeiat (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

– dreptul la restricţionarea prelucrării dacă (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opoziţie, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

– dreptul de a depune o plangere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate.

Aceste drepturi prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 se coroborează cu cele prevazute de Legea nr. 677/2001, respectiv: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de modificare a datelor, de ștergere a datelor, de opoziţie, dreptul de a fi informat asupra împrejurării dacă datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii cât și transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiţiei.

Exercitarea acestor drepturi se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, prin cerere scrisă datată și semnată expediată prin poștă cu confirmare de primire pe adresa operatorului.

Destinatarul datelor cu caracter personal

Destinatarul datelor cu caracter personal este operatorul precum și orice autorităţi faţă de care există obligaţia legală de divulgare.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani cu începere de la data incheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost colectate datele.

Declaraţie de consimţământ

Prin acceptarea termenilor și conditiilor prevazute în prezenta secţiune, utilizatorul (persoana vizată) își dă în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către operator, pentru scopurile prevăzute mai sus.

Utilizatorul are dreptul de a-și retrage consimţământul în orice moment, prin cerere scrisă adresată operatorului iar retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Consimţământul este acordat în mod liber și este necondiţionat.

Orice modificare a regulilor de confidenţialitate va fi publicată la adresa web www.opticontact.ro

Termeni și condiţii

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii și condiţiile de utilizare a website-ului www.opticontact.ro înainte de vizitare. Prin accesarea website-ului www.opticontact.ro acceptaţi (implicit și necondiţionat) în întregime Termenii și condiţiile de utilizare.

OPTICONTACT.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum și Termenii și condiţiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. Eventualele modificări și/sau completări urmează a fi afișate pe site-ul www.opticontact.ro, urmând a intra în vigoare de la momentul afișării.

Acești termeni și conditii se referă și la utilizarea formularului de contact afișat pe site-ul www.opticontact.ro. Pentru utilizarea formularului de contact este necesar să aveţi peste 18 ani și să furnizaţi datele reale (nume, prenume, email).


1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Continutul website-ului www.opticontact.ro este protejat de prevederile legale care reglementează dreptul de autor precum și drepturile conexe dreptului de autor. Toate materialele, incluzand toate imaginile, ilustratiile, articolele, textele, grafica, design-ul, clipuri audio/ video etc., continute în acest website sunt proprietatea OPTICONTACT.ro și sunt protejate de legile referitoare la dreptul de proprietate intelectuala, precum și toate marcile și logo-urile proprietatea OPTICONTACT.ro sau a detinatorilor licentelor.

Este interzisa modificarea continutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest website, indiferent de forma pe care acestea o imbraca, de catre orice persoana, fara acordul scris al OPTICONTACT.ro.

2. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul foloseste website-ul pe riscul propriu. OPTICONTACT.ro nu acorda niciun fel de garantie pentru utilizarea acestui website, nu garanteaza ca website-ul sau serverele pe care este gazduit nu contin virusi sau alte componente vatamatoare. OPTICONTACT.ro nu poate fi facuta responsabila pentru eventualele daune, directe sau indirecte, ori pentru prejudicii cauzate de utilizarea sau vizitarea website-ului sau de imposibilitatea accesarii website-ului. OPTICONTACT.ro nu este responsabila de utilizarea oricaror legaturi catre alte site-uri web, care se gasesc pe website, și nici pentru conţinutul acestora. Informatiile despre servicii sunt oferite cu titlu informativ și nu constituie o oferta de a contracta. Informatii detaliate puteti obtine telefonic sau prin e-mail, utilizand datele de contact puse la dispozitie în sectiunea Contact.

3. RESPONSIBILITATEA UTILIZATORULUI

Utilizatorul raspunde de confidentialitatea propriilor informatii și de toate actiunile sale, inclusiv în situatia în care, din propria culpa, informatiile sale au fost compromise, furate si/sau folosite de terti altfel decat potrivit vointei sale.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru continutul informatiilor furnizate pe/prin intermediul site-ului www.opticontact.ro și garanteaza ca are tot dreptul de a utiliza acest continut. Utilizatorul intelege și accepta ca acest continut va putea fi transferat intr-un mod necriptat. De asemenea, utilizatorul intelege și accepta ca site-ul www.opticontact.ro sau proprietarul acestuia poate utiliza acest continut prin stocarea si/sau copierea acestui continut.

Utilizatorul este de acord să puna la dispozitia site-ului www.opticontact.ro sau proprietarului acestuia informatiile complete și reale cerute în procesul de utilizare a formularului de contact și sa modifice aceste date în scopul de a le mentine reale și complete. Utilizatorul este de acord ca informatiile prezentate în cadrul procesului de contactare pot fi stocate și folosite pentru comunicarea cu utilizatorul.

Utilizatorul se obligă să utilizeze site-ul www.opticontact.ro doar potrivit scopului sau declarat, acela de a comunica cu proprietarul sau de a efectua o programare în vederea unei consultatii sau operatii.

Utilizatorul se obligă ca actiunile sale să nu contravina în niciun fel legilor în vigoare și este singurul responsabil în cazul neindeplinirii acestei obligatii.

Utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile desfasurate de el prin site-ul www.opticontact.ro

Utilizatorul se obligă să respecte dreptul de proprietate intelectuala al OPTICONTACT.ro, dreptul de autor și drepturile asociate, astfel cum sunt protejate de legislatia romana.

Utilizatorul nu poate printa pagini pe de site-ul www.opticontact.ro și nu are dreptul de a copia, reproduce, publica, adapta, face publice în orice mod, transfera sau distribui teme, materiale sau informatii de pe site-ul www.opticontact.ro fara acordul scris al OPTICONTACT.ro

Desfasurarea de catre utilizator a oricarei actiuni ilicite prin intermediul site-ului www.opticontact.ro da dreptul administratorilor site-ului de a lua oricare sau toate masurile de mai jos:

– de a restrictiona accesul la unul sau toate serviciile sau functionalitatile site-ului, de drept, fara notificare;

– de a sterge orice informatie asociata cu utilizatorul;

– de a se adresa instantei de judecata pentru a obtine repararea oricarui prejudiciu cauzat de utilizator.

4. RESPONSABILITATEA OPTICONTACT.ro

OPTICONTACT.ro își rezerva dreptul de a adapta, adauga, corecta, modifica, abroga în tot sau în parte continutul termenilor și conditiilor. Pentru a fi tot timpul la curent cu eventualele adaptari, adaugiri, corecturi, modificari, abrogari ale termenilor și conditiilor, vă rugam să verificaţi varianta în vigoare aici.

OPTICONTACT.ro își rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciilor sale oricand și oricarei persoane, fara a fi necesara o motivatie.

OPTICONTACT.ro nu are obligatia de a verifica informatiile furnizate de utilizatorii sai si, prin urmare, nu poate fi trasa la raspundere pentru prejudicii cauzate de lipsa acestei verificari.

Desi nu ne asumam vreo obligatie în acest sens, OPTICONTACT.ro își rezerva dreptul de a sterge sau elimina continutul nelegal, ofensator, amenintator, defaimator, obscen, pornografic sau care aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuala sau este în disonanta cu termenii și conditiile site-ului www.opticontact.ro

OPTICONTACT.ro nu ofera nicio garantie ca serviciile oferite corespund cerintelor utilizatorilor, ca serviciile oferite vor fi neintrerupte, la timp, sigure și fara erori si, prin urmare, își declina orice responsabilitate derivata din aceasta. OPTICONTACT.ro se obliga insa sa rectifice în cel mai scurt timp orice eroare.

Raspunderea OPTICONTACT.ro pentru daune va fi guvernata de prevederile prezentei sectiuni.

OPTICONTACT.ro nu este responsabila de eventuale pierderi sau prejudicii directe sau indirecte rezultate din sau legate în orice fel de folosirea, imposibilitatea folosirii sau gradul de performanta a site-ului www.opticontact.ro

OPTICONTACT.ro nu este responsabila pentru neindeplinirea de catre utilizatorii și clientii sai a obligatiilor descrise mai sus sau pentru actiunile ilicite ale utilizatorilor si clientilor sai.

5. CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidenţialitate prezentată în secţiunea www.opticontact.ro/politica-utilizare-opticontact.html#confidentialitate face parte integranta din termenii și condiţiile de utilizare a site-ului www.opticontact.ro

6. CLAUZE FINALE

Neexercitarea de catre OPTICONTACT.ro a oricărui drept prevăzut în prezenta secţiune “Termeni și Condiţii” nu constituie o renunţare tacită la exercitarea lui.

În cazul în care utilizatorul este considerat a fi un consumator, precum și în situatia în care orice clauza a acestor termeni și conditii este declarată invalidă sau inaplicabilă împotriva utilizatorului din cauza legislaţiei de protecţie a consumatorilor sau din orice alt motiv, acea clauza va fi considerată nulă sau inaplicabilă, după caz, fără a afecta celelalte clauze a acestor termeni și conditii.

Acești termeni și conditii, inclusiv politica de confidenţialitate, reprezintă unicul și întregul acord încheiat între OPTICONTACT.ro și utilizator cu privire la serviciile furnizate prin intermediul site-ului www.opticontact.ro și înlocuiesc orice înţelegere scrisă sau verbală între OPTICONTACT.ro și utilizator în ceea ce privește aspectele reglementate de acești termeni și condiţii.

Termenii și condiţiile prezentate în prezenta secţiune sunt guvernate de legea română. Orice dispută, controversă, responsabilitate, revendicare care decurge din sau în legatură cu serviciile furnizate prin intermediul site-ului www.opticontact.ro se supun spre competenta soluţionare, în mod exclusiv instanţelor de judecată.

Politica de cookies

OPTICONTACT.ro tratează cu seriozitate datele personale ale vizitatorilor / utilizatorilor și de aceea am adoptat politica NO COOKIES, fără module cookies.

Site-ul www.opticontact.ro NU stochează și NU colectează informaţii în cookie-uri și tehnologii similare.

Cookie-urile sunt folosite (și) în scopul de analiză a comportamentului utilizatorilor de internet și pentru plasarea de publicitate. În principiu, aceste mini-fișiere cookies fac posibilă refacerea traseului parcurs de terminal (PC, tabletă, mobil) în navigarea web cotidiană, contribuind la conturarea unui profil digital al utilizatorului.

Recomandăm folosirea de plugin-uri de browser pentru blocarea cookie-urilor către terţe părţi cum ar fi UBlock, Ghostery, AdBlock, PrivacyBadger.